Stipendia na UK

Doktorandské stipendium

  • Všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia je podle Stipendijního řádu UK přiznáváno ve standardní době studia doktorandské stipendium, jež činí 10 500 Kč - 25 000 Kč měsíčně.


  • Konkrétní výši stanoví po vyjádření akademického senátu děkan fakulty.


  • Na návrh školitele či oborové rady je však možné přiznat studentovi za vynikající výsledky další, jednorázové, doktorandské stipendium až do výše 30 000 Kč.


  • Podobně může děkan snížit studentovi doktorandské stipendum v případě neplnění některých částí ISP až o 50 %, a to do doby, než školitel či oborová rada opět stanoví výši v rámci uvedeného rozmezí.


  • Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se pravidelné stipendium navyšuje o 2 000 Kč.


  • Stipendium může být dle fakultních předpisů navýšeno nejvýše o 2 000 Kč také po splnění jiné studijní povinnosti (např. cizího jazyka).


  • V případě, že závěrem hodnocení je konstatování, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu, děkan rozhodne o odnětí stipendia.


  • Změny se vždy projeví v následujícím kalendářním měsíci, neboť měsíční stipendium je vypláceno zpětně (první stipendium v akademickém roce je tedy vypláceno v listopadu) a to i v období letních prázdnin.


  • V případě doktorských studijních programů uskutečňovaných prezenční formou studia může fakulta studentům, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění přiznat další stipendium, a to až do výše zaplaceného pojistného podle § 5 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně. Jestliže se vedení fakulty rozhodne toto stipendium poskytnout, stanoví podrobnosti přiznávání a vyplácení vnitřní předpis fakulty.


  • Stipendium je vypláceno bankovním převodem.


Další stipendia na výzkumnou činnost


Student si podle Stipendijního řádu může o finanční podporu také zažádat a to:


do 30. 9. 2017 v rámci účelového stipendia. Jedná se o příspěvek v maximální výši 82 000 Kč za vynikající výsledky spojené se studiem a na odborné aktivity v rámci studovaného oboru (např. konference, publikace) a o příspěvek v maximální výši

60 000 Kč na podporu studia v zahraničí. O udělení a výši těchto stipendií rozhoduje děkan fakulty.


od 1. 10. 2017 v rámci:

a) stipendia podle čl. 5 za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 100 000 kč za akademický rok.


b) stipendia podle čl. 6 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 360 000 Kč za akademický rok.Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium


Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě posouzení sociální situace domácnosti studenta s použitím příslušných právních předpisů (např. zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění). Stipendium je zpravidla vypláceno ve dvou kategoriích v odstupňovaných částkách.


Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve výši stanovené způsobem uvedeným v tomto ustanovení zákona o vysokých školách, tedy studentům do věku 26 let.


Podrobnější podmínky pro přiznání těchto stipendií včetně termínů podání stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje senát. O stipendia se žádá prostřednictvím Webových aplikací UK.
Poslední změna: 20. leden 2023 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám