• Uchazeč

Uchazeč

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. (speciální ustanovení pro doktorské studium § 47) a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).


Proč na UK

Doktorské studijní programy (Ph.D.) lze označit za jednu z priorit Univerzity Karlovy, která vnímá práci studentů doktorských studijních programů jako důležitý přínos vědeckému potenciálu univerzity jako celku. Jde o přínos, avšak také o závazek, jelikož třetina všech tuzemských studentů doktorských studijních programů je zapsána ke studiu právě zde. Z toho důvodu je kladen velký důraz i na kontrolu kvality studia, a to jak ze strany odpovědných institucí, tak studentů samotných. Dosavadní výsledky ukazují, že Univerzita Karlova jde správnou cestou a vysokou kvalitu nejen očekává, ale též může nabídnout.


Základní informace o studiu


  • Standardní doba studia studijního programu trvá tři nebo čtyři roky podle akreditace příslušného programu.

  • Maximální doba studia činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.

  • Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

  • Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada.

  • Studium se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se podle kreditního systému.

  • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia.

  • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami "prospěl/a" a "neprospěl/a".

  • Student může konat kontrolu studia předmětu nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.


FAQs

Poslední změna: 20. leden 2023 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám