• Absolvent

Absolvent

Absolvováním magisterského či doktorského studia studijní a vědecké ambice studentů končit nemusí.

Státní rigorózní zkouška

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:


- v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),

- v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),

- v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),

- v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),

- v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem) nebo doktor teologie (ve zkratce ThDr. uváděné před jménem).


V odůvodněných případech lze obhájenou disertační práci současně uznat jako práci rigorózní, viz čl. 8 odst. 2 Rigorózního řádu UK.


Přihlášky k rigoróznímu řízení jsou k dispozici na fakultách. Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem UK.


Přiznávání akademických titulů

Přiznávání akademického titulu uváděného před jménem (např. doktor přírodních věd „RNDr.“, doktor filozofie „PhDr.“ apod.) absolventům doktorského (dříve postgraduálního) studia, kteří získali akademický titul „magistr" a akademicko-vědecký titul „doktor“. Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998 (§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 1999).

Více informací k postupu při přiznávání akademického titulu.Poslední změna: 8. únor 2024 08:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova

Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám