Promoce, diplomy a dodatky

Promoce


Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem),v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.


Průběh promoce je stanovený Řádem imatrikulací a promocí. Promoční obřad se v dnešní ceremoniální podobě koná ve Velké aule Karolina (magisterské a doktorské promoce) nebo v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí (bakalářské promoce) a uplatňují se v něm univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry).


Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný v Informačním systému Studium.


Promoce absolventů doktorských studijních programů

Promoce absolventů v doktorských studijních programech jsou ovlivněny počtem absolventů a uskutečňují se jak samostatné po fakultách, tak společné pro více fakult. Společné promoce zajišťuje studijní oddělení RUK na základě podkladů fakult a uskutečňují se dvakrát ročně – v květnu a listopadu. Samostatné promoce zajišťuje příslušná fakulta podle počtu absolventů jedenkrát nebo dvakrát ročně.


Veškeré informace o průběhu slavnostního předávání doktorských diplomů obdrží absolvent písemnou formou z příslušné fakulty (z oddělní vědy nebo studijního oddělení).


Vysokoškolský diplom

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu v příslušném studijním oboru. Vysokoškolský diplom je opatřen státním znakem České republiky spolu s uvedením označení příslušné vysoké školy a akademického titulu, který je udělován; vysoká škola jej vydává zpravidla při akademickém obřadu.Opatření rektora č. 16/2023 o vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu


Vzor plné moci v českém a anglickém jazyce


Vzory diplomů - latinské texty

Vzory diplomů - české překlady


Žádost o vyřazení z promoce


Ověřování diplomu:Od listopadu 2019 mohou provést ověření shody opisu nebo kopie diplomu s jeho originálem (vidimaci): notáři, krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s §57 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům.

Vzor dodatku k diplomu
Poslední změna: 24. duben 2023 16:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Univerzita Karlova


Rektorát

odbor pro studium a záležitosti studentů

oddělení doktorského studia

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám